Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de Rotterdam Partners website

1 Definities

Bezoeker = degene die de Rotterdam Partners website bezoekt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden, enz. die op de Rotterdam Partners website worden aangeboden.
RP = Rotterdam Partners te Rotterdam, Nederland.
RP website = de internetsite van Rotterdam Partners, zowel in het Nederlands als in andere talen; dit omvat alle pagina’s van de site.
Sitevoorwaarden = deze voorwaarden, die op het bezoeken van de RP website van toepassing zijn.

2 Toepasselijkheid

2.1 Door het bezoeken of op andere wijze gebruikmaken van de website van Rotterdam Partners komt er een overeenkomst tussen de Bezoeker en Rotterdam Partners tot stand. Op de overeenkomst zijn deze Sitevoorwaarden van ANVV met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere voorwaarden, van toepassing.
2.2 De Bezoeker moet deze Sitevoorwaarden aanvaarden; indien de Bezoeker deze Sitevoorwaarden niet aanvaardt, heeft de Bezoeker niet het recht de Rotterdam Partners website te bezoeken of daarvan op enigerlei wijze gebruik te maken.
2.3 Rotterdam Partners heeft het recht de Sitevoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

3 Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Alle Informatie, die op de Rotterdam Partners website wordt aangeboden, is en blijft eigendom van Rotterdam Partners of van leveranciers van Rotterdam Partners. De Informatie is beschermd door rechten van het industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.
3.2 De Bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotterdam Partners -anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de Rotterdam Partnerswebsite en enige andere, welke dan ook, (internet)site, (meta) search engine of computernetwerk.
3.3 Rotterdam Partners heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de Rotterdam Partners website te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.

4 Aansprakelijkheid

4.1 Rotterdam Partners staat er niet voor in dat de Informatie steeds juist en volledig is; Rotterdam Partners is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.
4.2 De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de Bezoeker zelf zal de Informatie op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.
4.3 Rotterdam Partners is nooit aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de Informatie.
4.4 Rotterdam Partners staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en Rotterdam Partners vrijwaart de Bezoeker of derden niet terzake.
4.5 Rotterdam Partners is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internetsites, enz. van derden, ook als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de Rotterdam Partners website.
4.6 Indien via de Rotterdam Partners website transacties tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is Rotterdam Partners op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Sitevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Rotterdam Partners is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

5 Toepasselijkheid recht en geschillen

5.1 Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en Rotterdam Partners wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de te Rotterdam, Nederland, bevoegde rechter.
5.2 Indien deze Sitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde Sitevoorwaarden (of een gedeelte daarvan) en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

6 Algemene VVV-voorwaarden

Daarnaast hanteert Rotterdam Partners de algemene VVV-voorwaarden.

Mijn favoriete venues (0)